SAĞLIKLI GIDA ARZI İÇİN LABORATUVARLARIMIZIN ÖNEMİ VE 
SAMSUN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik, sosyal ve teknik alanlarda yaşanan hızlı değişim ve gelişimin beraberinde getirdiği en önemli problem; yeterli, dengeli ve sağlıklı gıdalarla beslenme ve bununla bağlantılı olarak da yeterli ve nitelikli gıdaların üretimidir. Sağlıklı bir hayatın devamı için gıda üretimimiz, toplumumuzun ihtiyaçlarına yeter miktar ve kalitede olmalıdır.

Toplumların hayat standartlarının yükselmesinde gıda sanayileri önemli bir rol üstlenirlerken; sürekli değişen tüketici eğilimleri, sıkı rekabet şartları, teknolojik gelişmeler, bu sanayi kolunun sürekli kontrol altında tutulmasını gerekli kılmaktadır.

Gıda ve yem maddeleri, canlıların yaşaması için gereken enerjinin kaynağıdırlar. Bu nedenle, yediğimiz gıdaların, kimyasal ve mikrobiyal bulaşmalar, pestisitler, hormonlar, ağır metaller, radyasyon, toksinler, antioksidan maddeler, suni tatlandırıcı ve katkı maddeleri gibi sağlığı tehdit eden her türlü zararlı maddelerden arındırılması noktasından hareketle; gıda ve yem maddelerinin etkin denetim ve kontrolünün yapılarak insan ve hayvan sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Halkımıza gıda kodeksine uygun kaliteli ve güvenilir ürünlerin sunulması yanında, bu ürünlerimizi ihraç edeceğimiz ülkelerin mevzuatlarına uygun kaliteli ürünler olarak da sunmak, gıda sanayinin en temel amacı olmalıdır. Yılın her gününü gıda tüketerek geçirmek mecburiyetinde olan insanlar, tükettikleri her gıdayı laboratuvarlarda analiz yaptırdıktan sonra güvenilir olarak tüketme hakkına sahiptir. Diğer bir ifade ile, elimizi uzattığımız her gıdanın güvenilir olmasını beklemek, hepimizin en doğal hakkıdır. İşte bu hakkın, gıda tüketen herkese ulaşabilmesi ise ancak gıda kontrol hizmetleri zincirinin sağlam olmasına bağlıdır.

Gıda kontrol hizmetlerinin stratejik sonuçları;

 • Gıda güvenliğinin sağlanması (tarladan sofraya)
 • Tüketici sağlığı (sağlıklı toplum)
 • Ticaretin gelişmesi
 • Ülke itibarı
 • Sektörel işbirliği

 

Bakanlığımıza bağlı Gıda Kontrol Laboratuvarlarımızın temel amacı, insan sağlığını doğrudan ilgilendiren kontrol hizmetlerini günümüz şartlarına uygun metotlarla etkin bir şekilde yaparak, insanlarımızın sağlıklı beslenmesine ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktır.

Bakanlığımız gıda kontrol hizmetleri zincirinin önemli bir halkasını oluşturan Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüz 1983 yılında bölgesindeki 11 ili de kapsayacak şekilde, üretilen tohumların laboratuar analizlerini yapmak üzere Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Laboratuvarı olarak kurulmuş olup; 1986 yılından itibaren Samsun Tarım İl Müdürlüğüne bağlı İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak yeniden düzenlenmiş; 1995 yılında ise bugünkü konumu olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı bir Müdürlük haline dönüştürülmüştür. 08.06.2011 Tarih, 27958 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 639 sayılı kanun Hükmünde kararname ile Bakanlığımızın adı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Genel Müdürlüğümüz Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, kurumumuzun adı ise Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

Misyonumuz:

 • Tüketicilere kaliteli ve güvenli gıda sağlamak, tüketicinin yaşam kalitesini yükseltmek, bu durumu sürdürülebilir kılmak,
 • İç ve dış pazarda ülke itibarını korumak ve Türkiye’ye güvenilir gıda tedarikçisi pozisyonu sağlamak,
 • Mevzuat ve kontrol uygulamalarımızı dinamik, kendini yenileyebilir ve uyumlu halde tutmaktır.

Vizyonumuz:

 • Gıda güvenliği ve kontrolü konusunda, eğitimli ve uzman personel ile geçerli metot ve cihazlar kullanarak, doğru ve güvenilir olarak, uluslar arası entegrasyonlara uyumlu olmaktır.

 

Bakanlığımız ve Avrupa Birliği’nin işbirliği ile yürütülen ve finansman anlaşması imzalanan “Gıda Denetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı, alet-ekipman ve cihaz yönünden güçlendirilerek, laboratuar elemanlarının yurt içi ve yurt dışı eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Böylece Laboratuvarımız bölgemize ve Ülkemize daha güçlü bir şekilde hizmet verecek hale getirilmiş, misyonunu; deneyimli ve eğitimli personel, kalibrasyon ve performans testlerinin yapıldığı güvenilir cihazlar ve uluslararası geçerliliği olan validasyon çalışmaları yapılmış metotlarla sürdürür hale gelmiştir.

Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak, her alanda yaşanmakta olan değişim ve gelişimin içerisinde olmak ve gıda kontrolü alanında Kamu kuruluşları için başarılı bir örnek teşkil etmek istedik. Bu amaçla Kalite Güvence Sisteminin kurulması ve Toplam Kalite Yönetimi Felsefesini esas alan İş Mükemmelliği Modeli doğrultusunda tüm çalışmalarımızı gözden geçirmeyi amaçladık. Hizmette kaliteyi yükseltebilmenin ve sürekli gelişimin ancak bu sistem dâhilinde gerçekleşebileceğinin bilincinde olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 29.11.2005 tarihinde TS-EN-ISO 17025 STANDARDI’ na göre akredite edildik.

Kalite güvence sistemi ve akreditasyonun gereği olarak son 8 yıldır ulusal ve uluslar arası yeterlilik test ve deney programlarına katılarak almış olduğumuz iyi sonuçların haklı gururunu yaşamaktayız.

Her ülke; sahip olduğu uygunluk değerlendirmesi altyapısı (laboratuvarlar) tarafından ortaya konulan belge ve raporların saygınlığı ve güvenilirliği sayesinde, küresel rekabette avantajlı olacağının bilinci ile hareket etmekte, laboratuvar hizmetlerinin ulusal akreditasyon sistemi içinde değerlendirme altına alınmasını teşvik etmektedir. Diğer taraftan; akredite edilmemiş laboratuar işlemlerinin sonucunda hazırlanan belge ve raporlarla piyasaya giren ithal ürünlere karşı, kalite ve emniyet yönünden sorgulayıcı düzenlemeler geliştirilmekte, risk düzeyi yüksek ürünlerin piyasaya girişi ise engellenmektedir. Bu yaklaşım; Dünya Ticaret Örgütünün kurallarına aykırı olarak nitelendirilmemekte, tam aksine güvenilirliği akreditasyon işlemi ile kanıtlanmamış laboratuar çalışmalarına karşı bir anlayış geliştirilmektedir.

Hizmet konusu itibariyle ekmekten suya; deniz ürünlerinden hayvansal ürünlere; yiyeceklerden içeceklere; hayvan yemlerinden her türlü atıklara kadar geniş bir yelpazede fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, katkı kalıntı ve her türlü risk analizlerinin yapıldığı bir kurum olan Müdürlüğümüzün, Ülkemiz gıda sektöründe önemli bir role sahip olduğu ortadadır.

YAPILMASI GEREKENLER:

 • Mevzuatın güncellenmesi
 • Gıda zincirinde etkin tescil ve kontrol hizmetleri
 • Ülke çapında homojen uygulamalar
 • Risk analizleri sistemi
 • İzlenebilirlik
 • Etkin ve verimli kaynak kullanımı
 • Doğru personel politikaları
 • Gıda Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma !…

 

Osman AYDIN
Gıda Yük. Müh.
Müdür